دانشمندان منشا حیات را کشف کرده اند
این شیمی مبتنی بر آب که منجر به ایجاد پروتئین‌ها و در نهایت حیات روی زمین شد، احتمالاً منجر به توسعه سریع‌تر داروهایی برای درمان بیشتر بیماری‌های انسان ناتوان می‌شود.