داستان میرسلیم و پسر زندانی; ۱۰ سوال و شبهه
گفتن چنین حرف هایی برای یک پدر در مورد پسرش دردناک است و قطعا برای آقای میرسلیم سخت بود اما ممکن است به ابهامات و نکاتی اشاره شود.