داستان درخت ارغوان را در شعر “سایه” ببینید.
ارغوان درخت خانه هوشنگ ابتهاج بود، اشعاری که ابتهاج درباره ارغوان سروده از ماندگارترین سروده های اوست.