خوزستان/ صدور کیفرخواست پرونده وام مسکن چندجانبه




با توجه به فراری بودن متهم، کیفرخواست غیابی صادر و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری استان خوزستان ارسال شد.