خطیب موقت نماز جمعه تهران: از بی احترامی به یکدیگر پرهیز کنیم
برخورد با شایعات و مهاجمان آبروی مردم، علاوه بر این که وظیفه دولت، نهادهای ذیربط و رسانه هاست، خود مردم نیز در این زمینه مسئول هستند.