خراسان: چینی ها در هر دریا و اقیانوسی ماهی ببینند صید می کنند
فعالیت ماهیگیری فراسرزمینی چین از سال ۱۹۸۵ شروع شد و تا سال ۱۹۹۵ تعداد کشتی های صید فراسرزمینی چین به ۱۳۸۱ کشتی و لنج صیادی رسیده بود.