خبرگزاری مهر: غربی ها به مقیاس کافی سامانه های ضد موشکی، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان را در اختیار اوکراین قرار ندادندبه گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین گزارش داد: «ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در یک واحد سخنرانی ویدئویی اظهار داشت کدام ممکن است نیروهای روسیه او را می خواهند دونباس جنوب اوکراین را اشغال می تدریجی.

زلنسکی وی اظهار داشت کدام ممکن است نیروهای مسلح اوکراین مناطقی را در جهان کیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرنیهیو وزوز تکل. او اظهار داشت: «اوکراین پرچم های سراسری بیشتری در مناطق موقتاً اشغال شده دارد.

وی افزود کدام ممکن است اوکراین اکنون در جاری امتحان شده {برای تقویت} دفاعی شخصی در جهت شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق است دونباس ما آگاه هستیم کدام ممکن است دشمن ذخایری برای افزایش فشار در شرق دارد.

زلنسکی وی خطاب به کشورهای غربی افزود: هدف ما چیست؟ اجتناب کرده اند ما، آزادی، سرزمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان ما دفاع کردن کنید.

رئیس جمهور اوکراین علاوه بر این اجتناب کرده اند کشورهای غربی {به دلیل} عدم بدست آمده کافی سامانه های ضد موشکی اخیر اجتناب کرده اند متحدان غربی انتقاد کرد.

زلنسکی علاوه بر این مکان های “ویکتور متمدننخست وزیر مجارستان اجتناب کرده اند او انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است او “عملاً تنها شخص خاص در اروپا است کدام ممکن است گستاخانه اجتناب کرده اند پوتین حمایت می تدریجی”.