خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خبرگزاری مهر – گروه استانداری ها – اعظم محبی: راه آهن همراه خود ملاحظه به صرفه مالی بالا، امنیت مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت تنظیم زیست اجتناب کرده اند جایگاه مطلوبی در بار کالا هر دو مسافر برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الزامات استقبال مردمان را شناخته شده به عنوان خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان توجه پیش بینی رشد راه آهن افزایش داده است.

در گلستان موضوع راه آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد راه آهن به یکی اجتناب کرده اند موضوعات مورد تقاضای مردمان تغییر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های فعلی اقدامات زیادی برای رشد این صنعت {انجام شده} است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن جمله می توان به قطع راه آهن گرگان-سبدشت هر دو گرگان-اینس-برون ردیابی کرد. سرمایه گذاری هایی قابل مقایسه با راه آهن گرگان – مشهد هر دو گرگان – شاهرود نیز در اصل کار مدیران قرار دارد.

همراه خود همه این اقدامات رشد ای به نظر می رسد مانند است اقدامات حفاظتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی راه آهن همراه خود رشد اندک این صنعت تناسبی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث فعلی ریلی استان نیز موید این موضوع است.

کشته شدن ۲ مسافر تهرانی در نوروز امسال در جهان نوکنده-بندرگز هر دو حوادث عکس قابل مقایسه با تصادف همراه خود قطار در بندرترکمان هر دو کشته شدن حیوانات در برخورد همراه خود قطار اجتناب کرده اند جمله مواردی است کدام ممکن است درگیر عود آنها

اگرچه برخی مشکلات عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساختی قابل مقایسه با حرکت راه آهن اجتناب کرده اند شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق کشاورزی باعث افزایش تصادفات تبدیل می شود، با این حال باید روبرو شویم کدام ممکن است مدیریت عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی بازدید کنندگان ریلی نیز در افزایش این حوادث بی تاثیر نیست.

امتحان شده برای نوسازی از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی راه آهن هر دو راه بندان یکی اجتناب کرده اند مشکلاتی است کدام ممکن است ممکن است به کاهش این حوادث کمک تدریجی.

ایمنی ضعیف خطوط ریلی در گلستان/ بهبود گذرگاه های ناایمن ضروری است

در حادثه فعلی راه آهن گلستان کدام ممکن است نهم فروردین ماه رخ داد، ۲ مسافر هنگام حرکت اجتناب کرده اند راه آهن بر تأثیر برخورد قطار مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان باختند. وحید حاج سعیدی، پرانرژی رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید طنزپرداز گلستانی دانستن درباره این حادثه نوشت: در شهرستان ما مدیران بار ریلی شهرستان اعتقادی به تعمیر گره های ترافیکی در تقاطع راه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه آهن ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی محرک باید مراقب باشد کدام ممکن است قطار، خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران را له نکند.

شهرداری بندرترکمان توان پولی برای مونتاژ تقاطع را ندارد

شهرستان ترکمن بندر یکی اجتناب کرده اند شهرستان های استان است کدام ممکن است راه آهن اجتناب کرده اند آن حرکت می کرد، متعاقباً افزایش امنیت {در این} مناطق حیاتی است. لذا {در این} راستا همراه خود ولی بندر ترکمن اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کردیم، عبدالغفور قافی به خبرنگار مهر اظهار داشت: راه آهن اجتناب کرده اند شهر بندرترکمان می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به ۲ نیمه قطع می تدریجی.

قطارها اجتناب کرده اند بندر ترکمنستان حرکت می کنند کدام ممکن است مردمان را همراه خود اشکال مواجه می تدریجی وی افزود: در جاری حاضر در جاده استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی گره ترافیکی داریم کدام ممکن است علائم هشدار دهنده در آن نصب شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حادثه آرم اجتناب کرده اند رعایت امنیت بیش اجتناب کرده اند پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند فرآیند های جدید امروزی است.

گراوی اظهار داشت: حرکت راه آهن اجتناب کرده اند موجود در شهر اشکال بزرگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به جهانی بودن راه آهن کار سختی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت زیادی می طلبد.

وی اظهار داشت: می توان همراه خود تحمیل سبدها {در این} عوامل خوب تقاطع هر دو تقاطع غیرهمسطح تحمیل کرد کدام ممکن است در بازدید رئیس جمهور نیز مطرح شد.

ایمنی ضعیف خطوط ریلی در گلستان/ بهبود گذرگاه های ناایمن ضروری است

الغریفی شکسته نشده داد: جاده راه آهن واقع در جاده آزادی کدام ممکن است شهر را به ۲ نیمه شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی قطع می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} وجود راه آهن، جاده جمهوری را بسته بود.

وی افزود: در جاده الجمهوری امکان پیوستن موازی به جاده بی نظیر موجود است کدام ممکن است همراه خود تحمیل زیرساخت هایی این امکان موجود است.

الغرافی دقیق کرد: شهر ترکمن نشین بندر اجتناب کرده اند تذکر اعتباری فوق العاده ضعیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری در موقعیت به تحمیل این زیرساخت ها نیست متعاقباً باید در مرحله جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری به آن است ظاهر شد کرد.

وی تصریح کرد: {به دلیل} بالا بودن مرحله آب، نمی توان تونل مونتاژ، روگذر مونتاژ کدام ممکن است تعدادی از سال پیش مقرر شد شهرداری تیز کردن تدریجی کدام ممکن است {به دلیل} شهرداری امکان پذیر نشد. ثروت با این حال می توان آن را آزاد کرد.” مسیر را به اشتراک بگذارید

گرافی تاکید کرد: برای مدیریت تردد جستجو در مجوز راهبند هر دو تقاطع غیرهمسطح هستیم چرا کدام ممکن است در ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ایام روال تردد {در این} محدوده بیش از حد است.

به آگاه وی، این تقاضا در بازدید ریاست جمهوری مطرح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر در جاری پیگیری هستیم.

۹ جاده با بیرون ایمنی موجود است

مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ نیز دانستن درباره امنیت راه آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع این حادثه به خبرنگار مهر اظهار داشت: گذرگاه ها به ۲ دسته راهبند (حفاظتی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون مانع قطع می شوند.

ایمنی ضعیف خطوط ریلی در گلستان/ بهبود گذرگاه های ناایمن ضروری است

محسن اعتقاد همراه خود دقیق اینکه گذرگاه بر مقدمه کمیت تردد طبقه بندی تبدیل می شود، افزود: افسر {در میان} باند مستقر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگام حرکت قطار راه را مانع ایجاد می کند.

وی ادعا کرد: در گلستان ۱۵ گذرگاه همراه خود راهبند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ گذرگاه با بیرون نگهبان داریم کدام ممکن است در فواصل ۳۰۰، ۲۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ کیلومتری آنها تابلوهای هشدار نصب می کنیم.

اعتقاد اظهار داشت: اداره کل بار زمینی علاوه بر این علائم هشدار دهنده راه آهن، علائم محدودیت سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم هشدار نصب کرده است.

وی همراه خود دقیق اینکه بر مقدمه نیازسنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کت و شلوار همراه خود کمیت تردد، گره ترافیکی تحمیل تبدیل می شود، افزود: بعد از همه گذرگاه های غیرمجاز توسط مردمان در مسیر درست سازماندهی شده کدام ممکن است فوق العاده آسیب رسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا می کنیم. در کلاس ها همراه خود روستاها، ساکنان بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس.

اعتقاد اظهار داشت: برای تحمیل مانع بی طرفانه اجتناب کرده اند انتصاب افسر ۵۰۰ میلیون تومان شهرت خواستن است کدام ممکن است این رقم همراه خود تعرفه ۱۴۰۰ محاسبه شد.

وی اظهار داشت: گذرگاه های با بیرون حفاظ در محورهای گرگان-سبدشت، بندرترکمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندرگز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم آن به پاسگاه روی حیله و تزویر است.

نصب علائم هشدار دهنده در محل حادثه

اعتقاد خاطرنشان کرد: نکته مهم اینجا است کدام ممکن است قطار همراه خود خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتوبوس خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده ترمز تمدید شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نیروی محرک ترمز را بکشد، قطار حدود ۵۰۰ به همان اندازه ۱۰۰۰ متر به ورودی می ایستد.

وی اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند حادثه {به دلیل} اینکه تعدادی از زمانی به عید نوروز نمانده بود در ۹ گذرگاه با بیرون حفاظ تابلوهای هشدار نصب کردیم کدام ممکن است بعد از همه افسر در زمان حرکت قطارها در آن زمان مستقر تبدیل می شود.

اعتقاد تاکید کرد: طبق الزامات نصب تابلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت گیر کافی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقدامات در راستای افزایش امنیت به پایان رسید.

وی همراه خود ردیابی به بازدید کنندگان بالای نوروزی افزود: در زمان تردد مجاز مردمان به علائم هشدار دهنده ملاحظه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این محورها حرکت کنند.

اعتقاد علاوه بر این دانستن درباره این حادثه اظهار داشت: این گذرگاه دید خوبی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند در اطراف قابل رویت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطار با بیرون کوچکترین مانعی دیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حادثه بر تأثیر مراقبت نشده رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، همراه خود ملاحظه به امتحان شده مدیران جهان برای رشد صنعت ریلی، برای درمان امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی مشتریان شرکت ها ریلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو سایر اشخاص حقیقی محله شناخته شده به عنوان خطرات بالقوه فوق العاده حیاتی است، هرگونه در بخش ریلی استان باید پیش سوراخ بینی شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید استحکامات {برای حفظ} جان ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران اجرا شود.