خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد در این سیستم بهار نارنج جامعه خبر همراه خود ردیابی به هشت ماه هدایت در وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: بخش بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولی آن بود. آن وزارتخانه سکوت وی در مقامات سیزدهم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت بخش ساماندهی بازار، تخصیص، بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش داروها غذایی به وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کشاورزی واگذار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیره ای اجتناب کرده اند آن متولی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج را اجتناب کرده اند بین برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت را در گروه تحمیل کرد. بازار.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تهیه این سیستم زمانبندی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد فوق العاده ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است نوساناتی دسترس در بازار وجود داشته باشد. تأثیر می گذارد به جدول فشار می آورد za ایجاد آن سنگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر است، با این حال در کل هشت ماه روزهای خوبی را همراه خود افراد سپری کردیم.

سادات نژاد افزود: یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهم در بخش وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به طور گسترده ایمنی غذایی، به راحتی در دسترس است بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی در دسترس است بودن ، یعنی ورود افراد به موارد در در همه جای مکان کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند ارکان بی نظیر ایمنی غذایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در امتحان شده هستیم به همان اندازه به آن است ورود داشته باشیم. فراوان.» وعده های غذایی.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر جهاد کشاورزی شکسته نشده داد: موضوع دوم بخش قیمت است، قیمت یعنی ظرفیت افراد برای گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ موضوع باعث مطابقت قیمت محصولات کشاورزی تبدیل می شود کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها تخصیص است. حضور دلال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتکار پس اجتناب کرده اند ساخت {اتفاق افتاد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر همراه خود زیرکانه تخصیص درگاه منزل انگشت دلالان را اجتناب کرده اند بین ببریم، می توانیم قیمت را تعدیل کنیم.

وی تصریح کرد: تهیه مستقیم ممکن است قیمت ها را کاهش دهد تاثیر گذار وی ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است بتوانیم «روستای بازار» را در سال ۱۴۰۱ ایجاد کنیم به همان اندازه به تهیه مستقیم محصولات کشاورزی منجر شود.

سبک کشاورزی خواستن به ابزار قیمت دارد

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص این سیستم وزارت جهاد کشاورزی برای اداره کردن آب در بخش کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت الگوی کشاورزی در سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: نمی توان به کشاورز ایرانی تعهد کشت محصولات کشاورزی را واگذار کرد، متعاقباً باید جاذبه مورد نیاز را داشت. برای این کشاورزی کدام ممکن است می خواهیم برویم تحمیل شود، یکی اجتناب کرده اند راه ها افزایش قیمت است.

وی افزود: همراه خود جالب کردن قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری قیمت صحیح می توان این الگوی کشاورزی را مدیریت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال جدید پس اجتناب کرده اند انتخاب مقام معظم مدیریت مبنی بر صحت ساخت خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا در اولین مونتاژ هیئت مدیره مقامات؛ قیمت کسب گندم را به هدایت هیات قیمت گذاری کالا اجتناب کرده اند ۱۰۵۰۰ تومانی کدام ممکن است در ابتدای مقامات برای اولین بار در گذشته اجتناب کرده اند آغاز فصل زراعی گفتن کرده بودیم کدام ممکن است اتفاق نادری بود، به ۱۰ اصلاح دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دادیم. ۱۵۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش عرضه گندم به مبلغ هزار تومان فکر شد کدام ممکن است قیمت گندم را به ۱۱۵۰۰ تومان اصلاح داد کدام ممکن است نماد اجتناب کرده اند مورد توجه قرار گرفت شخصی مقامات به ساخت گندم در ملت دارد.

الساداتی نژاد شکسته نشده داد: سبک کشاورزی خواستن به ابزار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت یکی اجتناب کرده اند ابزارهای ، کشاورز ما برای ایجاد قیمت صحیح باید اجتناب کرده اند روز اول کشت تدریجی. برای عقد قرارداد، مانترا ما در وزارت جهاد کشاورزی اینجا است کدام ممکن است «کشاورز ایرانی به همان اندازه روزی کدام ممکن است خریدار خاص نباشد، بذری در پایین نکارد».

وی اظهار داشت: مشکل آب برای ما فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} اصلاح اقلیم در سیاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی کنونی، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند اجتناب کرده اند کالاهای فوق العاده ارزشمندی هستند کدام ممکن است در فرمایشات مقام معظم مدیریت در ابتدای سال همراه خود عنوان وی همراه خود ردیابی به اهمیت آب ناخوشایند، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند میراثی موروثی بین نسلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند آن مراقبت کرد.

وزیر جهاد کشاورزی شکسته نشده داد: ما در ملت توانمندی های فوق العاده بالایی داریم متعاقباً باید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری {بهره وری} آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند را افزایش داد.

کشاورزی خوب نهاد مولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی است

ساداتی نژاد کسب اطلاعات در مورد صادرات محصولات کشاورزی به بازار کشورهای همسایه در سال ۱۴۰۱ نیز اظهار داشت: مورد توجه قرار گرفت به بخش کشاورزی باید اصلاح تدریجی، مورد توجه قرار گرفت به بخش کشاورزی در سطح اول مالی نبود، ما جستجو در واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات سایر محصولات بودیم. محصولات، اما علاوه بر این ساده محصولات کشاورزی.» اگر اجتناب کرده اند مازاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف صحبت کنیم، کشاورزی خوب اقتصاد تلقی نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی خوب بنگاه مولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی است.

وی شکسته نشده داد: دامداری خوب تاسیسات تولیدی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزارع ما تولیدکننده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بخش قیمت بالایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر هم دارند، متعاقباً مورد توجه قرار گرفت ما به کشاورزی {در این} مقامات مالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات {در این} زمینه شناسایی شده است است. اینکه واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات ۲ بال اقتصاد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر متعادل حرکت کنند باعث افزایش اقتصاد می شوند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: برای ساماندهی بازار نیازمند واردات برخی محصولات هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو گاهی برای مبادلات تجاری خواستن به واردات برخی محصولات داریم. متعاقباً باید بازاری برای صادرات بخشی اجتناب کرده اند محصولات وارداتی داشته باشیم، متعاقباً بخش کشاورزی نیز خوب سرمایه گذاری مالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید مدیریت مالی داشته باشیم به همان اندازه سهم شخصی را در سبد غذایی کشورهای همسایه افزایش دهیم.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است مناسبت سال ۱۴۰۰ را چه از قبل می دانید، اظهار داشت: مهمترین اتفاق سال ۱۴۰۰ واگذاری بازار کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد یعنی اجرای قوانین کانون اصلی بعد اجتناب کرده اند ۶۰ سال در مقامات سیزدهم».

سادات نژاد اظهار داشت: سال قبلی سال خشکی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید باشیم. تهیه گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات بی نظیر را فرآوری کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} خشکسالی ساخت کاهش کشف شد. تهیه پول خارجی یکی اجتناب کرده اند مشکلاتی بود کدام ممکن است {هر ماه} همراه خود آن مواجه بودیم تهیه مرغ، تخم مرغ، شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن {به دلیل} تحریم ها به حداقل یک میلیارد دلار پول خارجی خواستن داشتیم.

وی افزود: رئیس جمهور کالاهای کشاورزی را در میل قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را ساده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما توانستیم این میلیارد دلار در ماه ترکیبی آوری کنیم. تهیه جاری تهیه موارد در ملت شکسته نشده دارد.

بهبود کشاورزی همراه خود تأثیر می گذارد اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری به ساخت

وزیر جهاد کشاورزی دقیق کرد: احد امتیازات مهم در وزارتخانه کشاورزی اقتصاد در ساخت خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت {به سمت} خودکفایی در ساخت محصولات اساسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تنها در صورتی امکان پذیر است کدام ممکن است تأثیر می گذارد اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را در کشاورزی بهبود دهیم، متعاقباً تعهد بی نظیر ما در سال ۱۴۰۱ اینجا است کدام ممکن است بتوانیم اجتناب کرده اند اطلاعات استفاده کنیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به فناوری کشاورزی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری تغییر کنند.

وی افزود: نکته دوم اینجا است کدام ممکن است بتوانیم اراضی کشاورزی را محافظت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر پایین های کشاورزی مورد هجمه قرار گرفته است به منظور که کاربری اراضی کشاورزی به طور قابل توجهی در استان هایی کدام ممکن است قطب کشاورزی هستند اصلاح می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این را مدیریت کنیم. اجازه ندهید ساخت مشکلی تحمیل تدریجی.

سادات نژاد ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است در سال ۱۴۰۱ بتوانیم زنگ خودکفایی در ساخت محصولات کشاورزی اعم اجتناب کرده اند برنج، شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای اساسی را بشنویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اردیبهشت ماه بارندگی کنیم.

وی افزود: تخفیف کود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت گندم در سال ۱۴۰۱ عید ما برای کشاورزان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده شخصی را برای افراد انجام دادیم. آنجا م آرزو می کنیم بازار در سال جدید آرام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادقانه باشد.