خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند خبرگزاری هامونتاژ هیأت مدیره نمایندگی دخانیات ایران ظهر یکشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ همراه خود حضور محمد شیخان سرپرست مسئله نمایندگی در واحد تولیدی جاده ساخت دخانیات تشکیل شد.