خبرگزاری دولت به مردم اطمینان داد: نمی توان برای کالاهای اساسی با قیمت ۱۴۰۰ شهریور کوپن داد.
پیش بینی می شود در یک ماه آینده دولت یا توزیع کالابرگ برای کالاهای اساسی را متوقف کند و یا شکست سیاست «جراحی اقتصادی» را به گردن مجلس انقلاب بیندازد.