خبرگزاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ونزوئلا نشست زیبایی شناختی ایران برگزار می تنبل | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، جهادگران لواسان نشست زیبایی شناختی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ونزوئلا را همراه خود هدف کار با هم زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش محبوبیت گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ۲ ملت برگزار کردند. خوش آمدی وگاس وزیر سنت ونزوئلا سرجیو آریا نشست معاون وزیر سنت ونزوئلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند فرهیختگان کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ونزوئلا

وزیر سنت جمهوری بولیواری ونزوئلا به نیکلاس سلام می دهد مادورو وی به مردمان ایران اظهار داشت: توانایی مناسب برای توسعه ورزش های زیبایی شناختی بین آ ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ونزوئلا دارد

خوش آمدی وگاس وی افزود: سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن غنی ایران نزد مردمان ونزوئلا فوق العاده شناسایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل احترام است، ما اکنون در یک واحد فاصله بحرانی جهانی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب زیبایی شناختی {در این} زمان برای صلح جهانی فوق العاده حیاتی است کدام ممکن است باید برای صلح جهانی امکان پذیر باشد. ” استفاده شده.

فرستاده ایران در ونزوئلا اجتناب کرده اند شرکت ها زیبایی شناختی مصطفی علایی فرستاده سابق ایران در ونزوئلا در سنت ایرانی – ونزوئلا تشکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی را پدر مingسس متنوع اجتناب کرده اند زیرساخت های زیبایی شناختی در ونزوئلا توضیح دادن کرد.

حجت‌الله سلطانی تصریح کرد: در ونزوئلا ظاهر شد خوبی به سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن ایرانی موجود است، متعاقباً بیشتر است جنبه‌های زیبایی شناختی شخصی را تا حد زیادی به ونزوئلا راه اندازی شد کنیم.

در شکسته نشده نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان زیبایی شناختی ۲ ملت به بازرسی گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ۲ ملت پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان هر ۲ ملت کنوانسیون های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادلات زیبایی شناختی برگزار کردند. برچسب جاده ها، مونتاژ مجسمه هایی به تماس گرفتن مشاهیر ملت، تخلیه کتاب های سنت، تمدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادلات هنری در زمینه های موسیقی، تئاتر، به تصویر کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکاسی گفتن آمادگی کردند.