حسین منزوی; رویای پلنگ خام من…به بهانه اول مهرزادروز، غزلسرای بزرگ معاصر، ابیاتی است که به پلنگ و پریدن اشاره می کند و همه گل هایی که می شکفند و می میرند، شاید حلقه موضوعات بی ربط باشند…