جلسه شورای اداری استان فارس با رئیس
جلسه شورای حکومتی استان فارس پیش از آیت الله ابراهیم رئیسی ، جمعی از وزرا ، برگزار شد. عضو مجلس نمایندگان و مدیر ارشد استان فارس در غرفه شهید امامی استان فارس.

دیدگاهتان را بنویسید