جزئیات بسته جدید حفاظت مستاجر
در صورت رعایت این موارد یا عقد قراردادهای اجاره بلندمدت که بیش از دو سال از عمر آنها می گذرد، بسته تشویقی برای آنها در نظر گرفته می شود.