تور میدانی سایه
سایه سال ها آواز خواند و نوشت و خواند، آرمان در رویاهایش بزرگ شد و در پست دولتی نشست، اما در زمان آفتاب سوزان و سایه های باریک و دراز می توانیم برای روح خسته ای شفا پیدا کنیم… او رادیو را انتخاب کرد و با اعتراض به خونریزی هفدهم شهریور دولت شریف امامی.