توئیت این دختر ایرانی را جدی بگیرید
من مسئول شما بودم، چاپ را گرفتم و قاب کردم و گذاشتم روی میزم تا بدانم هر تصمیم و کار تبعیض آمیزی گره جدیدی ایجاد می کند و از ترس ترکیدن گره ها کمرم می لرزد. در آن زمان من انسان تر بودم.