تنها بچه های بهشتی که سیر نمی شوند / ضرورت بی قید و شرط (فیلم)
شاید این تنها شغل و دارایی بچه ها باشد که با کمک آن از سد هر شکست کوچک و بزرگی عبور می کنند و لحظه به لحظه زندگی خود را رنگین می کنند.