تمامی شهرستان های استان باید در قالب های مصوب بازدید ریاست جمهوری مشارکت داشته باشند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهرکرد، غلامعلی حیدری همانطور که صحبت می کنیم در نشست ترکیبی بندی چالش های پیش سوراخ بینی شده در بازدید ریاست جمهوری به شهر محال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، همراه خود ردیابی به اینکه سال ۱۴۰۱ به تماس گرفتن «ساخت، اطلاعات آفرینی تحمیل اشتغال». را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوگوی سال را اجرا کنید.

استاندار شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری افزود: باید سبدها پیشرفت ساخت در استان برطرف شود به همان اندازه شاهد افزایش ساخت در بخش های مختلف باشیم، بازدید رئیس جمهور به استان جایگزین مغتنمی برای تعمیر مشکلات این بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افزایش است}. ساخت.”

وی تاکید کرد: ساخت باید بیشتر مبتنی بر علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات روز باشد، شناخته شده به عنوان مثال در بخش کشاورزی {به سمت} مکانیزه شدن حرکت کنیم به همان اندازه شاهد افزایش {بهره وری} باشیم.

حیدری همراه خود دقیق اینکه همه شهرستان ها باید اجتناب کرده اند برکت قالب های مصوب همراه خود بازدید رئیس جمهور به شهر محال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری بهره مند شوند، بازگشت به شد: باید عدالت {در این} بخش رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چالش ها نیز باید شناخته شده به عنوان محرک حرکت کنند به همان اندازه شاهد دگردیسی باشیم. در استان پس اجتناب کرده اند اتمام.

استاندار چهارحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری تصریح کرد: شهرت نقدی به چالش های نیمه تمام عمرانی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیربنایی کدام ممکن است در بازدید ریاست جمهوری به تصویب رسید اختصاص می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالش های بالای ۵۰ نسبت {در این} بازدید راهنمایی تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به چالش های نیمه تمام انتخاب دار در شرم محل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، قالب آبرسانی بن به بروگین، راه آهن مبارکه، صفدشت به شهرکرد، سد باباحیدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را اجتناب کرده اند جمله چالش های مورد بحث در وسط ریاست جمهوری عنوان کرد. . بازدید اجتناب کرده اند شهرستان

انتهای پیام/۶۸۰۳۳
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید