تماس با کاردار سفارت سوئد در وزارت امور خارجه /"نگه داشتن حمید نوری در سلول انفرادی مصداق شکنجه است"
آقای نوری در بیش از دو سال بازداشت غیرقانونی در سلول‌های انفرادی، متحمل انواع محدودیت‌ها و فشارهای جسمی و روحی شده است که نمونه‌های عملی شکنجه و نقض حقوق اولیه و اساسی بشر تلقی می‌شود.