تقلید از حسینی در یکی از روستاهای خوزستان (عکس)
مراسم تعزیه خوانی حسینی در روز عاشورا در روستای سید محمد تفاخ الهدامه شوش خوزستان امسال سی و ششمین سال خود را پشت سر گذاشت.