تقاضا رئیس گروه اطراف زیست برای "ممنوعیت شکار" پس اجتناب کرده اند تذکر مقام معظم مدیریت
رئیس معظم انقلاب در روز درختکاری (۱۵ اسفند) در خصوص اهمیت ایمنی اجتناب کرده اند حیات وحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع شکار فرمودند: موضوع شکار غیرمجاز باید قابل توجه گرفته شود.