تغییرات قابل توجه بعد از جراحی بزرگ کردن سینه (بزرگ کردن سینه) چیست؟ سلامت لیپوماتیک | کویتوس


تغییرات در احساس قفسه سینه پس از عمل ، شرایط کاهش یا افزایش حس است. احتمال تغییرات دائمی در احساس قفسه سینه در همه روشها حدود 3 تا 5 درصد است و طبق آخرین داده ها ، نیم درصد است و بیشترین درصد تغییرات را می توان در برش جاده ها به هاله مشاهده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید