تغییرات در وظایف مدیریت CBRTپروفسور دکتر سمیح تومن ، معاون بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) و دکتر اوغور نامیک کوچیک و پروفسور دکتر عبدالله یاواش ، عضو کمیته سیاست پولی برکنار شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید