تعطیلی میادین میوه و تره بار تهران در ۲۸ صفر
تمامی میادین و میادین میوه و تره بار شهرداری تهران روز یکشنبه ۱۲ مهرماه تعطیل است و شهروندان می توانند تا قبل از این روز مواد غذایی و مایحتاج عمومی خود را تهیه کنند.