تعداد کودکان کار از ۲۰۰۰ به ۱۰۰۰۰ نفر افزایش یافت / برنامه سه ساله شهرداری برای رفع آسیب های اجتماعی
دولت به صراحت به وظیفه وزارت کار، رفاه و شهرداری ها در ساماندهی اعتیاد اشاره می کند که نشان می دهد شهرداری در این زمینه وظیفه دارد.