تصویب هدایت وزارت اقتصاد برای الهام بخش جریان سرمایه خارجی به مقامات – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزیوزیر اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در توئیتی نوشت: اقتصاد مقاوم اجتناب کرده اند طریق جایگزین طلبی خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی امکان پذیر است کدام ممکن است ملت به همان اندازه کنون اجتناب کرده اند نقطه ضعف های شدید مبارزه کردن می برد. سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی خارج اجتناب کرده اند ملت به طور قابل توجهی کشورهای همسایه همراه خود کاهش حداقل سرمایه/سپرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سنوات اجازه اقامت در مقامات تصویب شد.