تصویب حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارمندان در هفته بلند مدت
مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت کار پیگیر بیمه کارمندان ساختمانی هستند به همان اندازه دغدغه کارمندان ساختمانی تعمیر شود.نگاه به گذشته بسیاری اجتناب کرده اند کارمندان ساختمانی بیمه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار نفر هم پایین نوبتی هستند کدام ممکن است امیدواریم هرچه سریعتر اجتناب کرده اند مزایای بیمه بهره‌مند شود.