تدابیر شدید امنیتی در پاکستان در آستانه تحصن بزرگ حامیان عمران خان
ارتش پاکستان، کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا این ادعا را رد کرده اند.