تخلیه روستایی در داراب فارس/ دستور تخلیه روستای دیگر
روستای کوه سفید نیز که در سال های گذشته بر اثر بارندگی های شدید دچار رانش زمین شده بود، در معرض سیلاب قرار گرفته و دیروز و امروز نسبت به رها شدن آن هشدار داده شد.