تبیین راهکارهای موثر در توسعه بانک های اسلامی توسط مدیر عامل بانک رفاهخدمات بانکداری اسلامی انطباق عملیات بانکی با شریعت اسلام است و برای نیل به این هدف، تسریع در تدوین استانداردهای مربوطه ضروری است.