تامین اجتماعی: در زمینه نسخه الکترونیک با نقطه مطلوب فاصله داریم
نظارت و بازرسی منظم از داروخانه های طرف قرارداد برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم نسخه نویسی الکترونیکی و توجه ویژه به پایداری و سرعت قابل قبول سیستم نیز باید در نظر گرفته شود و اختلالات در سیستم مورد توجه قرار گیرد. نسخه الکترونیک قابل قبول نیست. به هر طریقی