تاریخچه جراحی شهید «چمران» بدون بیهوشی/ دستانی که نیم قرن کار کردندشاید هنوز باور نکنید که همیشه سهم ما از حضور دکتر کمتر از بیمارانش بوده است. اما من دوست داشتم لحظه به لحظه با آنها زندگی کنم.