بیش اجتناب کرده اند ۴۰ مورد خانه شکنی اجتناب کرده اند جامعه انرژی الکتریکی یاسوج طی ۲۴ ساعت قبلی
سرپرست اداره انرژی الکتریکی شهرستان بویراحمد: در سال قبلی ۴۹۶ مورد خانه شکنی اجتناب کرده اند جامعه انرژی الکتریکی شهرستان بویراحمد داشته ایم.