بیانیه خط امام در مورد حوادث اخیر کشور مجلسی را تشکیل می دهد
اعدام غیرحرفه ای رسانه ملی این وضعیت را برانگیخت و فعالیت رسانه ها را تقویت کرد که هدفی جز تبدیل مطالبات مردم به هرج و مرج ندارند.