بهشت از روزی که آدم ذرت را خورد از دستش گم شد


بهشت از روزی که آدم ذرت را خورد از دستش گم شد
ببین چه بلایی سر اونی که جو حق الناس رو خورد

کسانی که حساب ما را در این دنیا به هم می ریزند
روزی هر که هستند قبض ها را پس می دهند

عبادت از روی ترس مخصوص کسانی نیست که عبادت را دوست دارند
عبادت یک روش عبادت تجاری نیست

مرگ در رأس آزادی در پایان عشق است
در یک نقطه، همه دین این آزادی خواهد بود

در کنار میز خالی یک دنیا آرزو بسازید
درک کنید که یک شخص برای تمام زندگی خود به شما دانه نشان می دهد

اجازه ندهید دوباره همان نقشه را برای ما بازی کنند
خداوند هرگز کسانی را که حق خوردن دارند نمی بخشد

کسانی که رزق و روزی شما را به هر نحوی که می توانند می گیرند
فکر می کنم ما فراموش کرده ایم که همه روزی خواهند مرد

این یک دنیای کوچک شیطانی است، همه ما درگیر این درد هستیم
همه روزی خواهند فهمید که ما چگونه زندگی می کردیم