بهترین گردهمایی جنگنده های F-35 در گذشته تاریخی (فیلم)


پایگاه نیروی اثیری آمریکا در یوتا ۵۲ فروند جنگنده اف-۳۵ را در هوا مستقر کرده {است تا} توانمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت ارتش شخصی را به حاضر بگذارد. این بهترین گردهمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر جنگنده های F-35 آمریکایی است. در شکسته نشده فیلم این مراسم را تماشا خواهیم کرد.

به مشاوره کامبریس، جنگنده ها ابتدا در باند فرودگاه صف کشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی یکی اجتناب کرده اند باند بلند می شوند. جنگنده F-35 همراه خود قابلیت نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخاست به صورت عمودی مهمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه ترین سرمایه گذاری آمریکایی در عین جاری در زمینه هواپیماهای رزمی است.

ویدیوهای پربازدید را تماشا کنید:

برای ورود سریعتر: