برگزاری تجمع اعتراضی علیه عملکرد گشت ارشاد
مهسا امینی دختر ۲۲ ساله ای بود که چهارشنبه گذشته توسط نیروهای انتظامی ارشاد دستگیر شد و سپس در همان روز بازداشت در بازداشتگاه وزارتی تهران سکته کرد. او در بیمارستان کساری در کما بود و بعدازظهر جمعه درگذشت.