بررسی صلاحیت های مرتضوی در مجلس


نمایندگان در جلسه علنی امروز ۶ مهر ۱۴۰۱ بررسی صلاحیت صولت مرتضوی برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و حمایت اجتماعی را در دستور کار قرار دادند.

مقاله بررسی صلاحیت مرتضوی در مجلس برای اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.