با قانون حجاب در ایران چه باید کرد؟ سه راه پیش رو …
قانون را به لباسی تشبیه کرده اند که جامعه را می پوشاند. هر لباسی باید متناسب با اندام فردی باشد که آن را می پوشد، یعنی نه خیلی گشاد و نه خیلی تنگ. لباس های گشاد می افتد و لباس های تنگ به بدن آسیب می زند. اگر موضوع «الف» از نظر اکثریت مردم یک جامعه امری پذیرفته شده و عادی باشد، اما به هر دلیل قانونی وجود داشته باشد که آن را ممنوع و مجرمانه بداند، در واقع قانون به بدنه جامعه لطمه می زند. آن جامعه