بایدن: ما در کنار شهروندان و زنان شجاع ایران هستیم
رئیس جمهور ایالات متحده: تا آنجا که من می دانم، آینده متعلق به کشورهایی است که از تمام ظرفیت جمعیت خود استفاده کنند و زنان و دختران می توانند از حقوق برابر خود استفاده کنند.