بازدید دادستان کل ملت اجتناب کرده اند مصادره غیرمجاز اراضی مشرف به صینده رود


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهرکرد به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی دادگستری شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، عبدالرضا آل محمدی دادستان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری به در کنار جمعی اجتناب کرده اند مسئولان قضایی شهرستان سامان. ، اجتناب کرده اند پیشرفت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرفات غیر مجاز در اراضی بازدید کرد. ریم الزنده رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر حقوق مردمان همراه خود متجاوزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برخورد همراه خود مراقبت نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده مسئولان تاکید کرد.

دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب وسط استان شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری ذکر شد: رئیس کل دادگستری در فینال دیدار شخصی همراه خود مسئولان قضایی ملت ۱۵ میل قوه قضائیه در سال جدید را تبیین کرد کدام ممکن است مهمترین میل ها امتحان شده مسئولان قضایی در حراست است. حقوق عامه به طور قابل توجهی برخورد همراه خود مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برخورد همراه خود مسئولان عقب مانده {در این} زمینه.

وی افزود: بر این مقدمه، دادگستری جهان امتحان شده شخصی را بر رایزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم همراه خود مسئولان ارشد استانداری برای متعهد شدن اقدامات پیشگیرانه در جرایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برخورد همراه خود مسئولان، بر اجرای پوشش های مدون قضایی محور کرده است، ضمن اینکه نظارت های میدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی نیز انجام تبدیل می شود. برخورد همراه خود مسئولین جرایم.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید از واقعی.» همراه خود توقف فعل هر دو عدم ایفای پاسخگویی موجب تضییع حقوق نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود ذی نفعان به بیت المال می شوند.

علیمحمدی ذکر شد: در پیگیری حقوق عامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به نیازها والای قوه قضائیه، یکپارچه سازی نظارت میدانی بر مسئولان قضایی، افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند توانمندی تجهیزات های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تعیین مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موانعی کدام ممکن است مانع احقاق حقوق عامه تبدیل می شود. ، مهم.

بالا نامه / ۶۸۰۲۳ / م
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید