بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تگرگ به در کنار باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفان در زیرکوهبارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تگرگ به در کنار باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفان در زیرکوه