ایمنی ترکیبی در برابر کرونا (ترکیبی از ایمنی طبیعی و واکسن)


مصونیت از SARS-CoV-2 یک نگرانی عمده برای جامعه جهانی است. بنابراین ، تعیین کیفیت و مدت زمان ایمنی موضوع مهمی است. اما سیستم ایمنی سازگار پیچیده است. و این عوامل می توانند بین ایمنی طبیعی متفاوت باشند. (به دلیل عفونت) و ایمنی ایجاد شده توسط واکسن ها پس از واکسیناسیون ، چه نوع مصونیتی در افراد دارای ایمنی طبیعی ایجاد می شود؟ ما این موضوع را در مجله پزشکی اپل بررسی می کنیم.

ساختار سیستم ایمنی بدن

ایمنی ترکیبی به ویژه جالب است. با توجه به کشف مهمی که نشان می دهد افرادی که قبلاً به SARS-CoV-2 آلوده شده بودند ، در برابر واکسن COVID-19 از ایمنی غیرمعمول قوی برخوردار خواهند بود. حافظه ایمنی منبع دفاع ایمنی است. ایمنی طبیعی و ایمنی واکسن در برابر ویروس SARS-CoV-2 دو رویکرد متفاوت برای حفاظت هستند. یک سیستم ایمنی سازگار از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

  • سلولهای B (منبع آنتی بادی ها)
  • سلولهای T + CD4
  • سلولهای T + CD8

برای ایمنی طبیعی حافظه ایمنی برای ویروس SARS-CoV-2 بیش از 8 ماه برای سلول های T CD4+ ، سلول های T CD8+ ، سلول های حافظه B و آنتی بادی ها مشاهده شد ، با کاهش نسبتاً کمی که به نظر می رسد وجود دارد. تا حدی ثبات در یک سال…

ایمنی طبیعی در برابر انواع حفره ها

سطح ایمنی ممکن است در محدوده باشد. و مطالعات بزرگ نشان داده است که ایمنی طبیعی در برابر عفونت با علائم کووید -19 از 93 تا 100 درصد در طی 7 تا 8 ماه متغیر است ، از جمله مواردی که باعث نگرانی شیوع SARS-CoV-2 می شود. ایمنی طبیعی نسبت به سویه های ویروسی تغییر یافته ، که تشخیص آنتی بادی را تا حد زیادی کاهش می دهد. [برای مثال، بتا (B.1.351)، گاما (P.1)، یوتا (B.1.526) و دلتا (B.1.617)] نامشخص است و شواهدی از عفونت مجدد با این گونه ها وجود دارد. خنثی سازی آنتی بادی در مقایسه با گونه های نگرانی (VOC) ، عمدتا برای ایمنی ذاتی و ناشی از واکسن کاهش یافت. این واقعیت که اکثر VOC ها دارای جهش هایی هستند که به آنتی بادی ها اجازه می دهد تا حدی فرار کنند. این شواهدی از فشار انتخابی برای فرار از ایمنی طبیعی است.

اثربخشی واکسن ها در برابر جهش های ویروسی مختلف.

ارتباط بیولوژیکی کاهش پتانسیل خنثی سازی آنتی بادی به سویه های ویروسی از آزمایشات بالینی بر روی واکسن ها و مطالعات مشاهده ای مشهود بود. در صورت بروز علائم برعکس اثربخشی واکسن Pfizer-Bionetec در بیماران با علائم نوع بتا از 95 to به 75 decreased کاهش یافت و پیشگیری از بیماری های شدید در 97 remained باقی ماند. هر دو واکسن تا حد زیادی م remainedثر بود. در برابر گونه های دلتا

امنیت اضافی

وقتی افراد قبل از آلوده شدن واکسینه می شوند ، چه اتفاقی می افتد: مشاهدات چندین مطالعه نشان دهنده هم افزایی قوی است. که ایمنی ترکیبی قوی ناشی از ترکیبی از ایمنی طبیعی و ایمنی ناشی از واکسن است. هنگامی که ایمنی طبیعی ویروس SARS-CoV-2 با ایمنی ناشی از واکسن ترکیب شود یک واکنش ایمنی بیش از حد انتظار رخ می دهد. [مترجم : اگر به یاد داشته باشیم پژوهش اسرائیل در این مورد نشان داد که این ترکیب ایمنی آنچنان قوی است که هیچ واکسنی همتای آن وجود ندارد.] هر دو جزء سلولهای B و سلولهای T به نظر می رسد در ایمنی هیبرید وجود دارد.

امنیت ترکیبی

آنتی بادی خنثی

یک سوال کلیدی در مورد ایمنی مبتنی بر آنتی بادی نسبت به گونه های مرتبط این است که آیا کاهش آنتی بادی های خنثی کننده آنتی ژن به طور ذاتی در گونه های مورد توجه کم است. آیا تشخیص سلول های B برای پروتئین های مسدود کننده جهش سویه های ویروسی ذاتی و در واقع چالش برانگیز است؟ پاسخ منفی است

مطالعات بر روی عفونت با سویه های بتا طبیعی نشان داده است که پاسخ آنتی بادی به این سویه و سویه اجدادی خنثی آن قوی است. پیش آلوده شدن با سویه های غیر بتا تقریباً 100 برابر عفونت به تنهایی و 25 برابر بیشتر از آنتی بادی های پس از واکسیناسیون بود. حتی اگر واکسن و عفونت طبیعی بتا منفی نباشند. بدون. این خنثی سازی افزایش یافته ابتدا توسط Stamatatos و همکاران گزارش شده و توسط چندین مطالعه تأیید شده است. به طور کلی ، پتانسیل و میزان پاسخ آنتی بادی SARS-CoV پس از واکسیناسیون 2 فرد پیش آلوده. غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره است. * چرا این دوره خنثی سازی رخ داد؟

تاثیر سلولها بر ایمنی بدن

سلول حافظه B علت اصلی است. آنها دو عملکرد اساسی دارند: یکی تولید یک آنتی بادی مشابه در هنگام آلوده شدن مجدد همان ویروس است. و دیگری کتابخانه ای از جهش های آنتی بادی را که سویه های ایمنی را در خود جای می دهد ، رمزگذاری می کند. این سلولهای حافظه B ، که در پاسخ به عفونت اولیه ایجاد می شوند. به نظر می رسد یک حدس دفاعی در مورد سیستم ایمنی در مورد اینکه کدام ویروس در آینده ظهور می کند ، باشد.

این استراتژی تکاملی درخشان برای ایمنی در برابر SARS-CoV-2 به وضوح نشان داده شده است: بخش قابل توجهی از سلول های حافظه B آنتی بادی هایی را کد می کنند که می توانند به گونه های آلوده متصل شده یا خنثی شوند. و کیفیت این سلولهای حافظه B در طول زمان افزایش یافت.

بنابراین ، افزایش آنتی بادی های ضد ویروسی پس از واکسیناسیون در افراد آلوده به SARS-CoV-2 قبل از واکسیناسیون ، منعکس کننده درخواست های مختلف برای سلول های B با کیفیت بالا است. که پس از عفونت اولیه ایجاد شد

امنیت ترکیبی

عملکرد سلولهای ایمنی B و T

سلولهای T برای تولید سلولهای مختلف حافظه B در پاسخ به عفونت مورد نیاز است. تکامل سلول های B در پاسخ به عفونت یا واکسیناسیون با ساختارهای بافتی ایمنی به نام مراکز بنیادی وابسته به سلول T تقویت می شود که توسط سلول های کمکی فولیکول CD4+ T آموزش دیده اند. سلولهای T نیز در مرحله بازیابی مهم هستند.

سلولهای حافظه B به طور فعال آنتی بادی تولید نمی کنند. آنها سلولهای منقرض شده ای هستند که تنها در صورت عفونت مجدد یا پس از واکسیناسیون ، آنتی بادی را سنتز می کنند. سلولهای حافظه B در مقایسه با عفونت طبیعی یا واکسیناسیون ، ایمنی هیبرید را 5 تا 10 برابر افزایش دادند.

به نظر می رسد سلول های T CD4+ و سلول های TFH مخصوص ویروس کاتالیزور مهمی برای تهیه و تکثیر این سلول های B SARS-CoV-2 بوده و سطح آنتی بادی قابل توجهی اندازه گیری شد. آنتی بادی ها به وضوح در جلوگیری از عفونت مجدد SARS-CoV-2 نقش دارند ، اما شواهد همچنین نقش سلول های T را نشان می دهد.

پاسخ سلول T به SARS-CoV-2 در عفونت های طبیعی بسیار شایع است. و اکثر اپیتوپهای سلول T در گونه های در معرض خطر جهش ندارند. این نشان می دهد که احتمال دخالت سلول های T در دفاع ایمنی وجود دارد. واکسن کووید 19 اکثریت قریب به اتفاق استفاده شده تنها یک آنتی ژن ، سنبله داشتند ، در حالی که 25 پروتئین ویروسی در SARS-CoV-2 وجود داشت. بنابراین ، ناحیه اپیتوپ سلول های CD4+ T و CD8+ T در واکسن گاو. vid-19 در حال حاضر ، محدودیت های بیشتری نسبت به عفونت های معمولی وجود دارد. در حالی که ایمنی ترکیبی شامل سلولهای T خاردار و سلولهای T مقاوم در برابر سنبله است.

تاثیر واکسن ها بر ایمنی هیبرید

جالب است

  • واکسنهای mRNA Pfizer-Bionetek و Moderna می توانند واکنش سلولهای سنبله CD4+ T را در افراد پیش آلوده با یک واکسن به میزان قابل توجهی افزایش دهند. تفاوت در پاسخ سلول های T پس از دو واکسیناسیون در این افراد بسیار متغیر است ، آیا واکسیناسیون/واکسیناسیون طبیعی می تواند راهی برای تقویت ایمنی باشد؟
  • واکسن Shingrix در جلوگیری از بیماری زونا که به افرادی که قبلاً به ویروس واریسلا زوستر آلوده شده اند (97 efficiency بازده) بسیار موثر است و پاسخ بیشتری نسبت به عفونت های طبیعی به تنهایی نشان می دهد.

آخرین کلمه

این مبنا همچنین برای هر ترکیبی از بسترهای واکسن صدق می کند. مدتهاست که شناخته شده است که ترکیب دو واکسن متفاوت در دو رژیم دوز متفاوت می تواند پاسخ ایمنی بسیار قوی تری نسبت به استفاده از یک پلت فرم واحد ایجاد کند. این می تواند با واکسن های COVID-19 مانند mRNA و واکسن های ناقل آدنوویروس اتفاق بیفتد. کشف اخیر در ایمونولوژی SARS-CoV-2 معجزه ای است که می تواند برای ایجاد ایمنی بهتر در برابر Covid-19 و سایر بیماری ها مورد استفاده قرار گیرد.

تیم علمی کرونا

ایسان پاکروان

نام موسن

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید