ایسنا: رد درخواست "200 نفر زیر آوار سیل امامزاده داوود"/ واکنش دستگاه های حاضر در میدان عملیات
بر اساس اسامی که مردم به ما و پلیس گزارش دادند، اسامی ۱۸ نفر به عنوان مفقودین سیل امامزاده داوود به ثبت رسید و اتفاقاً تعداد اجسادی که در جست و جو پیدا شد تقریباً به همین تعداد بود.