ایران از کشورهای همسایه گاز وارد می کند


مدیر دیسپاچ شرکت ملی گاز ایران گفت: مذاکرات برای واردات انجام شده و در حال پیشرفت است و هم اکنون آمادگی و زیرساخت ها برای واردات گاز وجود دارد.

مقاله واردات گاز ایران از کشورهای همسایه برای اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.