اولیانوف: رسانه ها نباید برداشت بدی درباره نقش روسیه در مذاکرات وین منتشر کنند
برخی مقامات غربی مدعی شدند که روسیه با پیشنهاد دریافت تضمین برای ادامه مبادلات خود با ایران، سنگ تمام گذاشتن در مذاکرات وین.