انصراف ورزشکار لبنانی از دیدار مقابل نماینده اسرائیل
«شربال ابوظاهر» رزمی کار لبنانی پس از تساوی مقابل ورزشکاری از اسرائیل به نام وی اعلام بازنشستگی کرد.