انسیه خزعلی; ماندن یا رفتن، این پرسش است/ فرمان رایشی به موعظه دردناک شد
پیشگیری از سفر فرزند یکی از زیرمجموعه های دولت با انتشار خبر سفر فرزند یکی از معاونان رئیس جمهور همراه است تا به رئیس دولت این پیام را بدهد که نمی شود. انتخابی؛ و هر دستوری از این دست می تواند برای کل دولت به بحران تبدیل شود!