انتصاب مدیر کشوری برنامه جامع سلامت الکترونیک – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم بهرام عین اللهی وزیر بهداشت و عارف نوروزی خطاب به سیدرضا مظهری به شرح زیر است: یادداشت تفاهم همکاری مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در پیگیری و دستیابی به اهداف مندرج در بندهای ماده ۲ این تفاهم‌نامه در زمینه‌های همکاری در موضوعات مرتبط با پرونده الکترونیک سلامت پزشکی از راه دوربهبود و بهینه سازی محتوا و فرآیندهای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مدیریت جریان خدمات با هدف یکپارچه سازی محتوا و فرآیندهای آموزشی و پژوهشی سلامت، توسعه بیمارستان های سیار و مجازی با این عنوان “ملی”. مدیر برنامه جامع سلامت الکترونیک و مسئول پیگیری استقرار سیستم نظارتی – اپراتور سلامت منصوب می شوید.

گزارش پیشرفت کار پس از مستندسازی و تحلیل به صورت مستمر ضروری است.